هرکس آبروی مؤمنی را حفظ کند، بدون تردید بهشت بر او واجب می شود
رسول اکرم (ص)