در مقام ادب همین بس که آنچه برای دیگران نمی پسندی، خود از آن دوری کنی
امام حسن (ع)