بهترین یاران کسی است که ناسازگاریش اندک باشد و سازگاریش بسیار
رسول اکرم (ص)