شیعه ما تنها کسى است که تقوا پیشه و مطیع خداوند باشد
امام محمد باقر (ع)