نزدیکترین و سریعترین طاعت در ثواب ، پیوند با خویشان است
امام محمد باقر (ع)