کشته شدن حسین آتشی در دل مومنان در انداخته است که هرگز سرد نخواهد شد
رسول اکرم (ص)