هر که از نفس خویش حساب کشد سود می برد و هر که غفلت ورزد زیان می بیند
امام رضا (ع)