زبان، حیوان درنده است، اگر رها شود می گزد
امام علی (ع)