هر چیزی قفلی دارد و قفل ایمان مدارا کردن و نرمی است
امام محمد باقر (ع)