هر یک از شما باید کاری کند که به سبب آن به محبت ما نزدیک شود
امام هادی (ع)