کسی به ولایت ما نمی رسد مگر با عمل شایسته و خودداری از گناه
امام محمد باقر (ع)