خدا رحمت کند بنده ای را که علم را زنده می کند
امام محمد باقر (ع)