هرکس نماز را سبک بشمارد ، بشفاعت ما دست نخواهد یافت
امام جعفر صادق (ع)