برترین عبادت مداومت نمودن بر تفکر درباره خداوند و قدرت اوست
امام جعفر صادق (ع)